AGRÁRNÍ KOMORA ČR

Zásady ochrany osobních údajů

Respektujeme Vaše soukromí a máme zájem na tom, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy. V tomto dokumentu máte možnost nalézt informace o zpracovávání Vašich osobních údajů, které nám poskytnete v souvislosti s naší činností nebo které získáme prostřednictvím námi provozovaných webových stránek (www.akcr.cz, www.apic-ak.cz, www.agrocr.cz). Dále zde máte možnost zjistit, jaká práva Vám z takového zpracování osobních údajů náležejí, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“).


Kdo je správcem Vašich osobních údajů?


Osobou nakládající s Vašimi osobními údaji a jejich správcem je Agrární komora České republiky, se sídlem Olomouc – Hodolany, Blanická 383/3, PSČ 779 00, IČ: 476 74 768, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.: AXIV 571. 
Agrární komora ČR byla zřízena zákonem č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. Agrární komora ČR od roku 1993 pomáhá zachovat tradiční kvalitu českého zemědělství a svým jednáním pomáhá rozvoji zemědělství a venkova České republiky.
V případě dotazů ohledně Vašich osobních údajů nebo pro uplatnění níže uvedených práv, která Vám náležejí, je možné se na nás obrátit prostřednictvím e-mailové adresy osobniudaje@akcr.cz.
Další kontakty, které můžete využít:
datová schránka: guzadjj
731 652 466
724 969 361
296 411 180


Při jakých činnostech můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, k čemu jsou potřeba a jak dlouho je budeme uchovávat?


 1. Členové Agrární komory ČR a jejich přihlášení
  Pokud jste (či se chcete stát) v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky členem Agrární komory ČR, popř. jste kontaktní či vedoucí osobou právnické osoby, která je (či se chce stát) členem Agrární komory ČR, poté za tímto účelem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, a to v následujícím rozsahu:
  jméno a příjmení,
  IČ,
  e-mailová adresa,
  telefonický kontakt,
  adresa,
  hash.
  Právě uvedené osobní údaje můžeme zpracovávat na základě právního titulu, kterým je plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, popř. oprávněný zájem, a to zejména za účelem prosazování a obhajování zájmů členů Agrární komory ČR. Tato činnost obnáší především vedení evidence členů Agrární komory ČR, edukaci a informování členů o nejnovějším dění formou zasílání magazínu Agrobase či e-mailového zpravodaje. 
  Pakliže nám výše uvedené osobní údaje neposkytnete, nemůžete se stát členem Agrární komory ČR.
  Výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat po dobu členství v Agrární komoře ČR, není-li právními předpisy stanoveno jinak.

 2. Přihlášení se k odběru novinek
  V rámci webových stránek www.akcr.cz nebo www.apic-ak.cz máte možnost projevit zájem o pravidelný odběr novinek, které se týkají činnosti Agrární komory ČR nebo nejnovějších informací ze světa zemědělství, lesnictví a potravinářství. Svůj zájem projevíte tak, že nám dobrovolně poskytnete svoji e-mailovou adresu, zvolíte frekvenci zasílání zpravodaje a křížkem zaškrtnete prázdné pole, čímž vyjádříte souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely. Souhlas se zpracováním osobních údajů nám udělujete pro výše vymezený účel do konce roku, v němž uplyne 5 let od Vámi uděleného souhlasu, nebude-li z Vaší strany tento souhlas odvolán dříve. Nebudete-li mít zájem dále novinky dostávat, můžete se z nich jednoduchým způsobem odhlásit, a to dle instrukcí uvedených v patičce dané e-mailové zprávy. Pro odvolání souhlasu se zasíláním novinek můžete rovněž využít e-mail: osobniudaje@akcr.cz

 3. Zasílání magazínu Agrobase nečlenům Agrární komory ČR na základě jejich žádosti
  Pokud nejste členem Agrární komory ČR a máte zájem o bezplatné zasílání magazínu Agrobase, musíte nám za účelem navázání smluvního vztahu, na základě kterého Vám budeme magazín Agrobase zasílat, poskytnout Vaše osobní údaje. Jedná se o základní identifikační (jméno a příjmení) a kontaktní údaje (adresa pro doručení). Poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, avšak bez jejich poskytnutí nebude moci dojít k navázání smluvního vztahu a k následnému zasílání magazínu Agrobase.
  Vaše osobní údaje budeme za tímto účelem zpracovávat po dobu vydávání a distribuce magazínu Agrobase, pokud se nerozhodnete distribuci magazínu Agrobase na Vaši adresu ukončit dříve.

V případě, že jakékoliv z výše zmíněných osobních údajů mohou být nezbytné k uplatnění našich práv či splnění našich povinností, budou tyto osobní údaje zpracovávány do vypořádání příslušných práv a povinností na základě našeho oprávněného zájmu.


Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?


K Vašim osobním údajům se třetí osoby dostanou pouze v případě, kdy je to nezbytné pro dosažení výše uvedených účelů zpracování. Kupříkladu, pokud jde o správu interního serveru Agrární komory ČR či administraci/programování provozovaných webových stránek. Jde-li o Vaše členství v Agrární komoře ČR, budou s Vašimi osobními údaji vedle pověřených zaměstnanců Agrární komory nakládat zejména okresní agrární komory či společenstva, které zprostředkovávají Vaše přihlášení se do Agrární komory ČR. Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít dále pověřené osoby, které se podílejí na tom, že Vám může být doručen magazín Agrobase. Jedná se zejména o smluvního partnera zajišťující distribuci magazínu Agrobase, kterému předáme pouze nezbytně nutné osobní údaje pro doručení.


Jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme?


Vaše osobní údaje jsou zpracovávány zejména v elektronické, ale rovněž v listinné podobě, a to v souladu s našimi pokyny tak, aby k nim měly přístup pouze pověřené osoby dle bodu 3. Vaše osobní údaje nejsou nikdy předávány do třetích zemí mimo EU. Vaše osobní údaje jsou organizačně a technicky chráněny před neoprávněným přístupem či zneužitím. Příjemci osobních údajů dle bodu 3. jsou smluvně vázáni k jejich řádné ochraně.


Dochází při zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně profilování?


Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.


Mají vliv odkazy na jiné webové stránky na zpracování Vašich osobních údajů?


V případě, že jsou na na výše uvedených webových stránkách Agrární komory ČR uvedeny odkazy na webové stránky provozované třetími osobami, jsou webové stránky třetích osob zcela nezávislé a jsou zcela mimo jakoukoli kontrolu Agrární komory ČR. Agrární komora ČR tak žádným způsobem neodpovídá za obsah jakýchkoli webových stránek třetích stran, na které můžete přistupovat prostřednictvím odkazů obsažených na webových stránkách Agrární komory ČR, a Agrární komora ČR tudíž nenese žádnou odpovědnost za jejich obsah, shodu se zásadami ochrany osobních údajů nebo jejich použití.


Jsou na webových stránkách Agrární komory využívány moduly plug-in pro sociální sítě?


Webové stránky Agrární komory ČR využívají modul plug-in sociálních sítí. Modul plug-in sociální sítě je tlačítko určené ke sdílení příspěvků z webových stránek Agrární komory ČR s dalšími uživateli dané sociální sítě.
Na našich webových stránkách Agrární komory ČR jsou využívání moduly plug-in následující sociální sítě.
Facebook - Tento modul plug-in je provozován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Provozovatelem stránky facebook.com je společnost Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland. Tyto moduly plug-in jsou označeny logem Facebook. Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook najdete stránce facebook.com.
Vzhled a obsah modulu plug-in v prohlížeči je určován těmito sociálními sítěmi. Modul je automaticky integrován do webových stránek Agrární komory ČR.
Pokud navštívíte některou z webových stránek Agrární komory ČR prostřednictvím uvedeného modulu plug-in, Váš webový prohlížeč automaticky vytvoří odkaz na server dané sociální sítě, bez ohledu na to, zda jste použili modul plug-in. Informace o tom, že jste navštívili webové stránky Agrární komory ČR, jsou pak sdíleny prostřednictvím tohoto odkazu.
Jestliže jste během návštěvy webových stránek Agrární komory ČR přihlášeni k některé ze sociálních sítí, přenesená data budou přidružena k Vašemu uživatelskému účtu na sociální síti. To platí i v případě, že využíváte modul plug-in.


Jaká práva Vám v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů náleží?


Pokud budete mít v souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů dotazy či připomínky, informujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodu 1. V souvislosti se zpracováváním osobních údajů disponujete níže uvedenými právy. Pro výkon těchto práv může být Agrární komorou ČR vyžadováno ověření Vaší totožnosti.
Právo na informace a přístup – máte od nás právo požadovat potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud ano, informace o: (i) účelu zpracování, (ii) kategoriích dotčených osobních údajů, (iii) příjemcích, (iv) předpokládané době zpracovávání, (v) Vašich právech, která Vám vůči nám náležejí, (vi) Vašem právu vznést stížnost, (vii) skutečnosti, zda dochází k automatizovanému zpracovávání, a (viii) v případě předávání údajů mimo prostor evropského hospodářského společenství o zárukách bezpečnosti Vašich údajů.
Právo na přenositelnost – pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro potřeby plnění smlouvy, máte právo požadovat jejich strukturovanou, strojově čitelnou kopii a případně i předání jinému správci.
Právo na opravu – máte právo, aby Vaše zpracovávané údaje byly vždy aktuální a přesné. Máte po nás právo požadovat opravu či doplnění jakéhokoliv osobního údaje.
Právo na omezení zpracování – máte po nás právo požadovat omezení zpracování, pokud: (i) máte za to, že Vaše údaje nejsou přesné, a to do doby, než přesnost údajů prověříme; (ii) se zpracování nezakládá na platném právním důvodu, ale nechcete žádat o výmaz osobních údajů; (iii) již Vaše údaje nepotřebujeme pro výše vymezené účely, ale vy jejich zpracovávání vyžadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých práv; nebo (iv) jste uplatnil/a své právo na námitky popsané níže.
Právo na výmaz – máte po nás právo požadovat vymazání jakéhokoliv osobního údaje, čemuž nejsme povinni vyhovět v případech vyjmenovaných v čl. 17 Nařízení, zejména pokud je osobní údaje nadále potřebné zpracovávat pro účely, pro které byly původně shromážděny. 
Právo na odvolání souhlasu – v případě zpracovávání údajů na základě souhlasu, který byste nám udělil/a samostatně mimo tuto informaci, máte právo příslušný souhlas se zpracováváním osobních údajů kdykoliv odvolat. Tím není dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu.
Právo podat námitku – v případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu nebo při plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu, máte vůči nám právo vznést námitku proti takovému zpracovávání.
Právo podat stížnost – v souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů máte právo kdykoliv se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností, a to v případech, kdy se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv týkajících se osobních údajů.


Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 1. 11. 2020

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz
Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama