Zemědělství - 1. čtvrtletí 2020

InfoKomodityStatistické informaceZemědělství vloženo: 04. 05. 2020


Výroba vepřového masa i cena jatečných prasat rostly
30.04.2020 - Kód: 270149-20 - V 1. čtvrtletí dosáhla výroba masa 110 866 tun, meziročně o 2,0 % více. Z toho bylo 18 392 tun (−0,3 %) hovězího, 52 040 tun (+3,1 %) vepřového a 40 399 tun (+1,8 %) drůbežího. Ceny jatečného skotu byly meziročně mírně nižší (−2,3 %), podobně jako ceny jatečných kuřat (−1,1 %). Pokračoval růst cen jatečných prasat (+35,8 %) na hodnotu 47,34 Kč v průměru za kg jatečně upraveného těla, tj. o 0,88 Kč/kg více než v minulém čtvrtletí. Mlékárny a odbytové organizace nakoupily od tuzemských producentů 787 590 tis. litrů mléka (+6,2 %) za průměrnou cenu 8,89 Kč za litr.

Porážky a výroba masa

V 1. čtvrtletí 2020 bylo na jatkách poraženo 59,3 tis. ks skotu, což je meziročně o 1,0 % méně, z toho bylo 24,3 tis. býků (−1,1 %), 26,2 tis. krav (−1,6 %) a 6,9 tis. jalovic (+2,4 %). Vyrobeno bylo 18 392 tun (−0,3 %) hovězího masa. V jen nepatrně nižší výrobě hovězího masa se odrazil snížený vývoz a zvýšený dovoz jatečných zvířat, které kompenzovaly nižší stavy býků ve výkrmu na začátku čtvrtletí.

Porážky prasat se v 1. čtvrtletí meziročně mírně zvýšily na 561,0 tis. ks (+3,4 %). Pokles porážek prasnic o 10,5 % vypovídá o nižší míře jejich vyřazování z chovu a navyšování potenciálu pro odchov selat v souvislosti s vyššími cenami jatečných prasat. Vepřového masa se vyrobilo 52 040 tun, tj. meziročně o 3,1 % více.

Podle statistického šetření Ministerstva zemědělství ČR bylo v 1. čtvrtletí na jatkách poraženo 62 195 tun drůbeže, což představuje výrobu 40 399 tun drůbežího masa, meziročně +1,8 %.

Stavy skotu, prasat a drůbeže

Na začátku 1. čtvrtletí bylo v České republice chováno 1 367,0 tis. ks skotu, meziročně +0,1 %. Také stavy ve všech věkových kategoriích zůstaly meziročně stabilní. Mírný pokles (−3,5 %) byl zaznamenán v kategorii býků ve výkrmu. Došlo k nepatrnému navýšení stavů dojených krav (361,4 tis. ks; +0,8 % ) a snížení stavů krav masných (208,6 tis. ks; −1,4 %), zatímco v posledních třech letech se stavy krav obou užitkových směrů vyvíjely obráceně.

Stavy prasat meziročně zůstaly na stejné úrovni 1 508,9 tis. ks (+0,1 %), v kategorii mladých prasat se stavy zvýšily o 3,4 %, avšak stavy prasat ve výkrmu byly o 4,2 % nižší. Stavy prasnic se mírně navýšily na 90,5 tis. ks (+1,2 %).

Stavy drůbeže byly na začátku čtvrtletí meziročně výrazně nižší (−8,1 %) a čítaly 23 314,7 tis. ks; stavy nosnic se mírně zvýšily na 5 287,6 tis. ks (+1,2 %).

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu pokračovaly v 1. čtvrtletí v mírném meziročním poklesu (−2,3 %), z toho ceny jatečných býků o 1,4 %, jatečných jalovic o 3,1 % a krav o 1,4 %, přičemž ceny jatečných telat se meziročně propadly o 25,6 %. Průměrná cena jatečných býků byla 45,92 Kč/kg v živém nebo 83,57 Kč/kg v jatečné hmotnosti.

Ceny jatečných prasat byly v 1. čtvrtletí o 35,8 % vyšší než ve stejném období loňského roku a dosáhly průměrné hodnoty 36,42 Kč za kg živé hmotnosti nebo 47,34 Kč za kg jatečné hmotnosti. Vzhledem k předcházejícímu čtvrtletí se průměrná cena v mase zvýšila o 0,88 Kč za kg.

Mírný meziroční pokles byl v 1. čtvrtletí zaznamenán u cen jatečných kuřat (−1,1 %). Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 22,83 Kč za kg v živém.

Pohyb zboží přes hranice – živá zvířata a maso

Podle předběžných výsledků statistiky pohybu zboží přes hranice1) v období od prosince 2019 do února 2020 se meziročně zvýšil obrat u komodit živá prasata, zatímco u živého skotu a živé drůbeže se obrat snížil.

Živého skotu se vyvezlo 51,0 tis. ks (−10,6 %), z toho bylo 15,8 tis. ks (−20,4 %) určeno k porážce a 31,4 tis. ks (−9,4 %) skotu k dalšímu chovu. V tomto období byl zaznamenán téměř trojnásobný nárůst dovozu jatečných zvířat, i když v porovnání s vývozem byl dovoz přibližně 10x nižší. Živý skot se dovážel ze Slovenska a Maďarska; vyvážel se do Rakouska, Německa (do obou zemí skot k porážce) a Turecka (skot k dalšímu chovu).

Pohyb zboží přes hranice u komodity živá prasata zaznamenal meziročně vyšší přebytek způsobený sníženým dovozem (27,7 tis. ks; −14,8 %) a zvýšeným vývozem (97,2 tis. ks; +7,5 %). Ve sledovaném období stejně tak převládal vývoz mladých prasat určených k výkrmu (34,5 tis. ks) nad jejich dovozem (24,1 tis. ks), ale ve stejném období loni tomu bylo naopak. Jatečných prasat se meziročně vyvezlo jen o málo více (60,7 tis. ks; +1,4 %); obnovil se jejich dovoz. Živá prasata se dovážela z Německa, Dánska a Slovenska, vyvážela se hlavně na Slovensko, do Maďarska a Německa.

V bilanci pohybu zboží přes hranice u komodity živá drůbež se meziročně zvýšil přebytek pro jednodenní mláďata, naopak přebytek se snížil pro jatečnou drůbež, a to v obou případech změnami na straně vývozu. Jednodenních kuřat bylo vyvezeno 23,5 mil. ks (+9,8 %). Vývoz jatečných kuřat a slepic se propadl na 3 944 tun (−38,3 %). Partnery pro dovoz živé drůbeže zůstaly Německo, Slovensko a Maďarsko; vývozy směřovaly na Slovensko, do Polska, Rumunska a Německa.

Záporná bilance pohybu zboží přes hranice1) u komodity maso se zlepšila u hovězího a vepřového, zatímco u drůbežího se prohloubila.

Hovězího masa bylo dovezeno 9 701 tun (+8,2 %) a vývoz vzrostl na 3 865 tun (+27,5 %). Dovozy hovězího masa pocházely nejvíce z Nizozemska, Polska a Německa. Vývozy směřovaly především na Slovensko, do Nizozemska a Polska.

Dovoz vepřového masa se snížil na 64 925 tun (−3,3 %), jeho vývoz se navýšil na 7 227 tun (+12,8 %). Vepřové se dováželo tradičně z Německa, Španělska a Polska; vyváželo se většinou na Slovensko.

U drůbežího masa byl zaznamenán opačný vývoj, který se vyznačoval zvýšeným dovozem (28 886 tun; +5,0 %) a sníženým vývozem (3 323 tun; −29,2 %). Více než polovina drůbežího masa se dovezla z Polska, navýšil se podíl Maďarska. Vývozy směřovaly na Slovensko, do Německa a Rakouska.

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka

Podle statistického šetření Ministerstva zemědělství ČR bylo v 1. čtvrtletí nakoupeno od tuzemských producentů 787 590 tis. litrů mléka (+6,2 %), z toho mlékárny nakoupily od producentů a odbytových organizací ke zpracování 655 624 tis. litrů (+4,5 %) mléka.

Přestože se ceny zemědělských výrobců mléka meziročně mírně snížily (−2,3 %) a průměrná cena litru mléka jakostní třídy Q byla 8,89 Kč, prodávali zemědělci mléko za cenu o 13 hal/l vyšší než v posledním čtvrtletí minulého roku.

Pohyb zboží přes hranice – mléko a mléčné výrobky

Ve sledovaném období se dovezlo 64,3 tis. tun (+6,1 %) mléka a mléčných výrobků, vyvezlo se jich 272,8 tis. tun (+8,3 %). Výrazný přebytek pohybu zboží přes hranice1) u komodity mléko a mléčné výrobky se meziročně navýšil, a to především v důsledku zvýšeného vývozu mléka a smetany (+9,6 %), které tvoří nejvýznamnější část převozu této komodity. Na −10 412 tun se mírně prohloubil schodek převozu sýrů a tvarohu. Naopak přebytek převozu zakysaných mléčných výrobků se zvýšil na 5 516 tun. Zvýšil se také převoz másla, a to na 6 298 tun (+18,6 %) dovezených a 1 140 tun (+74,1 %) vyvezených. Mléko a mléčné výrobky se dovážely nejvíce z Německa, Polska a Slovenska. Vývozy směřovaly především do Německa, na Slovensko a do Itálie.

1) Údaje za pohyb zboží přes hranice se zeměmi EU (Intrastat) nezahrnují transakce realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovaní příslušného směru v Intrastatu nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání nebo přijetí pod prahem 12 mil. Kč.

Poznámky:
Publikované údaje (s výjimkou statistiky pohybu zboží přes hranice) jsou definitivní.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel. 736 168 543, e‑mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví, tel. 703 824 173, e-mail: renata.vodickova@czso.cz
Zdroje dat: Statistická zjišťování ČSÚ o porážkách hospodářských zvířat (Zem 1−12), o chovu skotu (Zem 1-02), chovu prasat (Zem 2-02) a chovu drůbeže (Zem 3-01)
Veřejná databáze ČSÚ: Ceny v zemědělství (tab. Indexy cen zemědělských výrobců, tab. Průměrné ceny zemědělských výrobků)
Databáze ČSÚ – Pohyb zboží přes hranice
Výstupy statistických zjišťování MZe o nákupu mléka (Mlék(MZe) 6-12, Odbyt(MZe) 6-12) a o nákupu drůbeže Drůb (MZe) 4-12
Termín ukončení sběru dat: 10. 4. 2020
Termín ukončení zpracování: 27. 4. 2020
Související publikace:
Porážky hospodářských zvířat: https://www.czso.cz/csu/czso/porazky-hospodarskych-zvirat-unor-2020, termín zveřejnění podrobných údajů za březen: 5. 5. 2020
Chov skotu https://www.czso.cz/csu/czso/chov-skotu-2-pololeti-2019
Chov prasat https://www.czso.cz/csu/czso/chov-prasat-2-pololeti-2019
Chov drůbeže https://www.czso.cz/csu/czso/chov-drubeze-2019
Termín zveřejnění další RI: 30. 7. 2020

Přílohy:

czem043020.docx
Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka
Graf 1 Hovězí maso – výroba a průměrná cena zemědělských výrobců
Graf 2 Vepřové maso – výroba a průměrná cena zemědělských výrobců
Graf 3 Drůbeží maso – výroba a průměrná cena zemědělských výrobců
Graf 4 Mléko – nákup a průměrná cena zemědělských výrobců
Tiskové sdělení: Výroba vepřového masa i cena jatečných prasat rostly
Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ (soubor mp3)

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz