STATUT AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Info vloženo: 16. 07. 2020


Část první
Úvodní ustanovení

Článek 1

1) Agrární komora České republiky (dále jen „komora“) je sdružení podnikatelů (právnických a fyzických osob) ustavená podle zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ve znění zákona č. 121/1993 Sb. a zákona č. 223/1994 Sb. (dále jen „zákon“).

2) Posláním komory je podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví, prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb svých členů.

3) Komora je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku. Sídlem komory je Olomouc.

Část druhá
Působnost a úkoly komory

Článek 2

1) Komora zabezpečuje vztah ke členům prostřednictvím okresních (regionálních) agrárních komor (dále jen „okresní komora“) a začleněných zemědělských, potravinářských a lesnických společenstev (dále jen „společenstvo“). V rámci své působnosti zejména:

a) poskytuje svým členům poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností,
b) vydává vyjádření podle právních předpisů *) a odborná stanoviska,
c) organizuje vzdělávací činnost a spolupracuje s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problémů zaměstnanosti,
d) na základě předchozího souhlasu členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti,
e) dbá, aby členové komor vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s právními předpisy,
f) navazuje a rozvíjí styky s komorami a obdobnými institucemi v zahraničí a uzavírá s nimi dohody,
g) vystavuje osvědčení o skutečnostech, důležitých v právních vztazích, které vznikají v mezinárodním obchodě, **)
h) zřizuje a spravuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti,
i) spolupracuje s podnikatelskými svazy a sdruženími na základě uzavřených dohod,
j) zřizuje smírčí komisi k předcházení obchodních sporů mezi svými členy a může, spolu s Hospodářskou komorou ČR, nebo samostatně, zřídit rozhodčí soud,
k) vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů a v souladu se svým posláním,
l) podílí se na odborné přípravě k výkonu povolání a podporuje školská zařízení zřízená k tomuto účelu,
m) na základě každoročně aktualizovaných seznamů členů vedených okresními komorami a společenstvy vede a vydává souhrnný Agroregistr členů.

2) Komora spolupracuje se státními a zastupitelskými orgány a dalšími institucemi ČR.


Článek 3

1) Komora zabezpečuje výkon působnosti a plnění úkolů svými orgány včetně odborných sekcí, komisí a prostřednictvím úřadu komory.


Část třetí
Členství v komoře

Článek 4

Vznik a zánik členství

1) Členy komory mohou být podnikatelé (právnické a fyzické osoby podle § 220, 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku), provozující podnikatelskou činnost v oblasti zemědělství, potravinářství, lesnictví a souvisejících oborech v okrese, které představenstvo okresní komory nebo představenstvo společenstva na základě písemné přihlášky přijme za členy.

2) Členství v komoře je dobrovolné. Práva a povinnosti člena vznikají dnem zápisu do seznamu členů okresní komory nebo společenstva.

3) Členství v komoře zaniká dnem výmazu ze seznamu členů na základě:

a) zániku oprávnění k podnikatelské činnosti,
b) úmrtím člena,
c) zániku právnické osoby,
d) oznámení o vystoupení z komory,
e) vyloučení z komory.

Článek 5
Práva a povinnosti členů

1) Členové komory mají právo:

a) volit a být voleni do orgánů komory,
b) využívat služeb poskytovaných komorou,
c) podávat návrhy na zlepšení činnosti komory,
d) požadovat od odborných orgánů komory pomoc a ochranu při zabezpečování podnikatelské činnosti v oblasti ekonomické a právní,
e) obracet se k dozorčí radě se zdůvodněnými stížnostmi,
f) uvádět na firemním označení, tiskovinách, případně i výrobcích apod. členství v komoře.

2) Členové komory mají tyto povinnosti:

a) vykonávat podnikatelskou činnost odborně a v souladu s právními předpisy,
b) dodržovat statut, jednací a volební řád komory,
c) plnit usnesení orgánů komory,
d) řádně platit stanovené členské příspěvky.

Část čtvrtá
Okresní komory a společenstva

Článek 6


1) Okresní komory a společenstva jsou strukturálními a organizačními součástmi komory ČR. Zabezpečují bezprostřední vztah ke členům komory.

2) Okresní komory plní úlohy komory ve vztahu k orgánům státní správy příslušných územních celků a ve spolupráci s nimi zabezpečují regionální politiku v oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví.

3) Společenstva začleněná do komory dle § 3, odst. 5 zákona (zájmová sdružení, svazy a obdobné organizace) plní úkoly komory ve své zájmové oblasti v souladu s působností a hlavními úkoly komory.

4) Okresní komory jsou právnickými osobami s vlastním statutem, který musí být v souladu se statutem komory ČR. Zapisují se do obchodního nebo jiného veřejného rejstříku.

5) Společenstva jsou právnickými osobami s vlastním statutem nebo stanovami. Dle příslušného zákona, na jehož základě byla společenstva ustavena, se registrují (registrovala) v určeném registračním místě nebo zapisují (zapsala) do obchodního nebo jiného veřejného rejstříku.

6) Představenstvo komory posuzuje oprávněnost ustavení dalších okresních komor a rozhodnutí dalších zájmových sdružení za společenstvo v období mezi sněmy. Doporučuje všeobecné sněmovně a sněmovně společenstev přijetí jejich zástupců.


Část pátá
Orgány a úřad komory

Článek 7
Orgány komory

1) Komora má tyto orgány:

a) sněm složený ze všeobecné sněmovny a sněmovny společenstev,
b) představenstvo,
c) prezidenta a viceprezidenty,
d) dozorčí radu.

Členství v těchto orgánech je nezastupitelné.
Dále usnesením sněmu zřizuje:
- smírčí komisi,
- odborné sekce pro oblasti zemědělství potravinářství a lesnictví.
Může zřídit v dohodě s Hospodářskou komorou ČR rozhodčí soud. Do rozhodčího soudu mohou být zvoleni nezávislí rozhodci - nečlenové komory.

2) Funkční období orgánů komory je nejvýše tříleté.

3) Vznik a činnost orgánů komory upravuje v souladu se zákonem a tímto statutem jednací řád a volební řád.


Článek 8
Sněm komory


1) Sněm je nejvyšším orgánem komory. Tvoří jej:

a) všeobecná sněmovna složená ze zástupců okresních komor, zvolených na shromáždění delegátů nebo valných hromadách okresních komor,
b) sněmovna společenstev složená ze zástupců zvolených orgány společenstev.

2) Sněm zejména:

a) schvaluje statut, jednací řád a volební řád komory a rozhoduje o jednacím a volebním řádu okresních komor,
b) stanoví hlavní úkoly komory,
c) volí a odvolává prezidenta, viceprezidenty a další členy představenstva, členy dozorčí rady a členy smírčí komise z řad členů komory,
d) stanoví počty zástupců pro okresní komory a společenstva ve sněmovnách pro další volební období,
e) schvaluje výši a způsob placení členských příspěvků (dále jen „příspěvkový řád“) a rozhoduje o udělení výjimek z jejich placení,
f) schvaluje rozpočet komory, roční účetní závěrku a zprávu představenstva komory a dozorčí rady komory o činnosti a hospodaření komory,
g) rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí představenstva komory,
h) schvaluje zásady odměňování zaměstnanců komory,
i) rozhoduje o dalších záležitostech, které si vyhradí.

3) Obě sněmovny společně (sněm) volí prezidenta, viceprezidenty, členy dozorčí rady a členy smírčí komise. Ostatní členy představenstva volí sněmovny odděleně každá polovinu. Volby se uskuteční podle schváleného volebního řádu.

4) Sněm komory je schopen se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina zástupců okresních komor a nadpoloviční většina zástupců společenstev. K platnosti usnesení sněmovny je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných zástupců zvolených do příslušné sněmovny. Každý zástupce má 1 hlas.

5) Dojde-li k nesouhlasnému rozhodnutí sněmoven, svolá prezident komory dohodovací jednání sněmoven. K dohodovacímu jednání určí každá ze sněmoven stejný počet zástupců. Bližší podrobnosti dohodovacího jednání upravuje jednací řád.

6) Představenstvo komory svolává, nejméně jednou ročně, jednání sněmu komory. Představenstvo je povinno sněm komory svolat nejpozději do tří měsíců požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina okresních komor, společenstev nebo jedna desetina zástupců okresních komor nebo zástupců společenstev nebo dozorčí rada komory.

7) Sněmovny se mohou scházet a jednat samostatně (odděleně).

8) Účinnost mandátu delegátů zvolených podle odst. 1), jako členů nejvyššího orgánu komory, vzniká zahájením sněmu, na kterém jsou voleny orgány komory, trvá celé funkční období, stanovené v čl. 7 odst. 2) tohoto statutu a končí zahájením sněmu, na kterém budou v souvislosti s ukončením funkčního období voleny nové orgány komory.

Článek 9
Představenstvo komory


1) Představenstvo je řídícím orgánem komory. Za svou činnost odpovídá sněmu komory.

2) Představenstvo má celkem 29 členů. Členy představenstva jsou prezident, nejméně jeden viceprezident za sněmovnu všeobecnou, nejméně jeden viceprezident za sněmovnu společenstev a další členové zvolení sněmem komory.

3) Představenstvo komory zejména:

a) připravuje podklady pro jednání sněmu komory a zajišťuje výkon jeho usnesení,
b) odpovídá za hospodaření s majetkem komory,
c) rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí prezidenta a viceprezidenta,
d) schvaluje organizační řád úřadu komory, jmenuje a odvolává tajemníka.

4) Představenstvo komory plní další úkoly komory, které nebyly svěřeny jinému orgánu komory.

5) Jednání představenstva svolává prezident nejméně čtyřikrát za rok. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

6) Členové představenstva tvoří zároveň předsednictvo příslušné sněmovny.

7) Představenstvo komory posuzuje oprávněnost ustavení dalších okresních komor a rozhodnutí dalších zájmových sdružení za společenstvo v období mezi sněmy. Doporučuje všeobecné sněmovně a sněmovně společenstev přijetí jejich zástupců.


Článek 10
Prezident a viceprezidenti komory


1) Prezident zastupuje komoru navenek a jedná jejím jménem.

2) Prezident svolává a řídí jednání představenstva, dohlíží na činnost úřadu a vykonává další činnosti, které vyplývají ze statutu, usnesení sněmu a představenstva komory.

3) V době nepřítomnosti zastupuje prezidenta jím pověřený viceprezident nebo jiný jím pověřený člen představenstva komory.

4) Prezident a viceprezidenti, tvoří pracovní orgán představenstva AK ČR – prezídium. Předseda dozorčí rady a tajemník komory se zúčastňují jednání prezídia, s hlasem poradním.

5) Prezídium svolává a řídí prezident, v případě jeho nepřítomnosti jeden z jím pověřených viceprezidentů. Prezídium je svoláváno k projednání závažných záležitostí v období mezi jednáními představenstva a k přípravě jednání představenstva.

Článek 11
Dozorčí rada komory

1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem komory. Za svou činnost odpovídá sněmu komory. Má 11 členů.

2) Dozorčí rada:

a) kontroluje činnost a hospodaření komory v rozsahu stanoveném statutem, příspěvkovým řádem, rozpočtem nebo usnesením sněmu komory,
b) pozastavuje výkon rozhodnutí prezidenta, případně viceprezidenta, je-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, statutem nebo ostatními předpisy komory. Pozastavené rozhodnutí předloží sněmu komory,
c) pozastavuje výkon rozhodnutí představenstva, je-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, statutem nebo ostatními předpisy komory. Pozastavené rozhodnutí předloží sněmu komory.

3) Činnost dozorčí rady řídí její předseda volený tajným hlasováním ze členů dozorčí rady komory.

4) Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

5) Předseda dozorčí rady se zúčastňuje jednání představenstva a prezídia, s hlasem poradním.


Článek 12
Smírčí komise

1) Stálá smírčí komise se zřizuje k předcházení obchodním sporům mezi členy komory.

2) Smírčí komise má 3 členy.

3) Činnost smírčí komise řídí její předseda volený tajným hlasováním ze členů smírčí komise komory.

Článek 13
Úřad komory

1) Výkonným orgánem je úřad komory, který zejména:

a) rozpracovává a navrhuje orgánům komory opatření v oblasti zemědělství, potravinářství, lesnictví a souvisejících oborech,
b) technicky zabezpečuje činnost orgánů a připravuje podklady pro jejich jednání,
c) vede administrativu a zajišťuje běžný chod komory,
d) plní další úkoly podle zásad schválených představenstvem.

2) Úřad řídí a za jeho činnost představenstvu odpovídá tajemník, který je zaměstnancem komory. Tajemník se účastní jednání představenstva komory a prezídia, s hlasem poradním.

3) Činnost úřadu zabezpečují zaměstnanci komory. Zaměstnanec nesmí být podnikatelem nebo se podílet na podnikání jiných právnických nebo fyzických osob, nesmí vykonávat činnost jako statutární orgán nebo jako člen statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost.

4) Organizační strukturu úřadu schvaluje představenstvo.

Článek 14
Rozhodčí soud

1) Komora může v dohodě s Hospodářskou komorou ČR nebo samostatně zřídit rozhodčí soud jako stálý nezávislý orgán pro rozhodování sporů o majetkové nároky nezávislými rozhodci.

2) Organizační uspořádání a pravomoc rozhodčího soudu a další náležitosti upravuje Statut a Řád rozhodčího soudu.

Článek 15
Právní jednání


1) Statutárním orgánem, který je oprávněný jednat jménem komory ve všech věcech je prezident.

2) Tajemník jedná jménem komory ve věcech týkajících se činnosti úřadu komory určené statutem usneseními orgánů komory.

3) Představenstvo stanoví usnesením, které další osoby (například členové představenstva a zaměstnanci úřadu) a v jakých věcech, jsou oprávněné jednat jménem komory, jakož i pravidla pro podpisové vzory a další náležitosti.


Část šestá
Hospodaření komory

Článek 16

1) Komora hospodaří podle ročního rozpočtu komory, zpracovaného na základě „příspěvkového řádu“, schváleného sněmem.

2) Příjmy komory tvoří určená část členských příspěvků, dotace, dary a jiné příjmy.

3) Komora, okresní komory a společenstva samostatně spravují svůj majetek.

4) Při zániku okresní komory připadá zbylý majetek (likvidační zůstatek) komoře. Podrobnosti stanoví příspěvkový řád příslušné okresní komory. Při zániku společenstva se likvidace provádí podle jeho statutu (stanov).


Část sedmá
Závěrečná a zvláštní ustanovení

Článek 17


1) Zrušuje se statut Agrární komory České republiky schválený XXII. sněmem Agrární komory České republiky dne 20. 3. 2014 a potvrzený vládou ČR, dne 27. října 2014, usnesením č. 877.

2) Statut Agrární komory České republiky byl schválen usnesením XXVIII. sněmu Agrární komory České republiky, dne 5. listopadu 2019.

3) Statut Agrární komory České republiky byl potvrzen vládou ČR, dne 13. 7. 2020, usnesením č. 701/20.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., v. r.
prezident AK ČR
Ing. Pavel Veselý, v. r.
předseda dozorčí rady AK ČR


*) § 8, odst. 4, § 28 odst. 2, § 52, zákona č. 455/1991 Sb.

**) § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 301/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz