PŘÍSPĚVKOVÝ ŘÁD AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Info vloženo: 16. 07. 2020


Článek 1
Základní ustanovení

1) Okresní agrární komory, regionální agrární komory, Agrární komora ČR a společenstva samostatně spravují svůj majetek.

2) Okresní agrární komory, regionální agrární komory a Agrární komora ČR hospodaří podle ročního rozpočtu.

3) Příjmy okresních agrárních komor a regionálních agrárních komor tvoří určená část členských příspěvků, dotace, dary a jiné příjmy.

4) Příjmy Agrární komory ČR tvoří určená část členských příspěvků, dotace, dary a jiné příjmy.

5) Rozdělení členských příspěvků mezi Agrární komoru ČR, okresní agrární komory, regionální agrární komory, a společenstva, je určeno ročním rozpočtem komory.

6) Okresní a regionální agrární komory a společenstva oznámí úřadu Agrární komory ČR svůj rozpočet na běžný rok do 30 dnů od schválení valnou hromadou, nejpozději do 30. června běžného roku.

7) Okresní agrární komory, regionální agrární komory a společenstva zašlou úřadu Agrární komory ČR roční účetní závěrku do 10 dnů po jejím schválení.


Článek 2
Zápisné

1) Přihlásí-li se právnická nebo fyzická osoba, která má sídlo nebo bydliště na území příslušného regionu, okresu a provozuje podnikatelskou činnost v oblasti zemědělství, potravinářství nebo lesnictví do okresní nebo regionální agrární komory, uhradí okresní nebo regionální agrární komoře zápisné ve výši 500,- Kč, které je příjmem okresní nebo regionální agrární komory a je nevratné.

2) Prohlásí-li se zájmové sdružení (svaz, unie apod.) za společenstvo a přihlásí-li se do Agrární komory České republiky, uhradí jednorázově zápisné ve výši 5.000,- Kč, které je příjmem Agrární komory České republiky a je nevratné.

3) Ustaví-li se další okresní agrární komora a přihlásí-li se do Agrární komory České republiky, uhradí jednorázově zápisné ve výši 10.000,- Kč, které je příjmem Agrární komory České republiky a je nevratné.

Článek 3
Členský příspěvek

A. Okresní nebo regionální agrární komora

1) Členský příspěvek vybírá okresní nebo regionální agrární komora každým rokem ve výši schválené shromážděním (valnou hromadou) členů okresní nebo regionální agrární komory.

2) Členský příspěvek se vypočte členovi okresní nebo regionální komory v roční výši:

a) sazbou min. 10,- Kč za 1 ha obhospodařované zemědělské půdy,
b) sazbou min. 5,- Kč za 1 ha obhospodařované lesní půdy nebo vodní plochy.

3) Minimální výše ročního členského příspěvku u člena hospodařícího na zemědělské nebo lesní půdě nebo vodní ploše činí 500,- Kč, a to v případě, že tuto částku nedosahuje výpočet podle odst. (2) a), b) tohoto článku.

4) Minimální výše ročního členského příspěvku u členů bez zemědělské a lesní půdy a vodních ploch dle dosažených ročních příjmů

do 5 mil. Kč činí 500,- Kč
do 15 mil. Kč činí 3.000,- Kč
do 50 mil. Kč činí 10.000,- Kč
do 100 mil. Kč činí 15.000,- Kč
do 500 mil. Kč činí 40.000,- Kč
nad 500 mil. Kč bude výše stanovena dohodou mezi okresní nebo regionální agrární komorou a členem, nemůže ale být nižší než 40.000,- Kč.

5) Nižší organizační jednotky obchodních společností, sídlící na území okresu nebo regionu, platí členský příspěvek ve výši dohodnuté s okresní nebo regionální agrární komorou. Tyto příspěvky se nezapočítávají do příspěvku obchodní společnosti.

B. Začleněné společenstvo
6) Výši ročního členského příspěvku členů společenstva stanoví shromáždění (valná hromada) delegátů, členů společenstva.

7) Členové společenstev, kteří mají organizační jednotky (závody, filiálky apod.) na území více okresů nebo regionů, uzavřou dohody s příslušnými okresními nebo regionálními agrárními komorami o výši členského příspěvku placeného jednotlivým okresním nebo regionálním agrárním komorám.

Článek 4
Příspěvek OAK a společenstev na činnost Agrární komory České republiky

1) Plánované podíly každé ze sněmoven na plánovaných odvodech pro AK ČR stanoví sněm svým usnesením.
Plánované podíly jednotlivých okresních nebo regionálních agrárních komor a společenstev schválí jednotlivé sněmovny na návrh představenstev těchto sněmoven, na základě skutečnosti předcházejícího kalendářního roku.


2) Okresní agrární nebo regionální komora odvede Agrární komoře ČR 8,- Kč za 1 ha zemědělské půdy a 4,- Kč za 1 ha lesní půdy a vodní plochy obhospodařované členstvem ke dni 15. května běžného roku. Členské společenstvo odvede Agrární komoře ČR nejméně 60.000 Kč s tím, že konkrétní výše odvodu společenstva bude stanovena podle počtu členů představenstva Agrární komory ČR za jednotlivé skupiny společenstev podle čl. 3 volebního řádu. Výše odvodů u skupiny společenstev zájmových ostatních je stanovena tak, že společenstvo zájmové ostatní, jehož členové hospodaří na zemědělské půdě, by odvedlo 2,- Kč za 1 ha zemědělské půdy obhospodařované členy a společenstvo, jehož členové jsou bez zemědělské půdy, by odvedlo příspěvky v závislosti na obratu členské společnosti dle následujícího klíče:

Obrat společnosti v mil. Kč Výše platby Kč
do 100 30 000
100 – 300 60 000
300 – 500 90 000
500 – 1000 120 000
1000 – 1500 150 000
1500 – 2000 180 000
Nad 2000 210 000

Konkrétní výše odvodu okresní nebo regionální agrární komory stanovená podle skutečné výměry obhospodařované členstvem ke dni 15. května běžného roku a odvodu společenstev se stanoví smluvně mezi předsedou sněmovny a statutárním zástupcem členské organizace při dodržení stanovených minimálních objemů. Představenstvo Agrární komory ČR může na návrh předsedy sněmovny povolit výjimku z minimální výše, pokud odvedený příspěvek převyšuje 30 % příjmů.

3) Okresní nebo regionální agrární komora a společenstvo odvede Agrární komoře České republiky podíl na odvodech v rovnoměrných čtvrtletních splátkách, a to vždy nejpozději do desátého dne prvého měsíce v příslušném čtvrtletí. Splátka běžného roku okresní nebo regionální agrární komory za první a druhé čtvrtletí bude uhrazena jako záloha ve stejné výši, jako v uplynulém kalendářním roce. Konečná výše celkového odvodu za běžný rok bude následně zohledněna vyrovnáním, ve zbývajících splátkách běžného roku, a to podle skutečné, členstvem ke dni 15. května běžného roku obhospodařované, výměry. O výši příspěvku a způsobu splácení v případě členského společenstva se uzavře dohoda do 31. března běžného roku, v případě okresní nebo regionální agrární komory do 30. června běžného roku.

4) Nesplní-li okresní nebo regionální agrární komora a společenstvo povinnosti uvedené v odstavci (2) a (3) může pozastavit představenstvo Agrární komory ČR okresní nebo regionální agrární komoře a společenstvu členství, a to na dobu maximálně šesti měsíců. Delegáti okresních nebo regionálních agrárních komor nebo společenstev, která mají pozastavené členství, nemají právo hlasovat na sněmu nebo při jednání sněmoven a pokud jsou členy představenstva nebo dozorčí rady Agrární komory ČR nemají právo hlasovat ani při jednání těchto orgánů. Nejsou-li plněny povinnosti uvedené v odstavcích (2) a (3) ani po uplynutí šestiměsíční doby pozastaveného členství, představenstvo Agrární komory České republiky rozhodne o vyloučení okresní nebo regionální agrární komory nebo společenstva. Jejich delegátům pak dnem vyloučení končí členství ve všech orgánech Agrární komory ČR.


Článek 5
Členské příspěvky a počty delegátů na sněm komory

1) Okresní nebo regionální agrární komora a společenstvo má právo vyslat na sněm jednoho delegáta za odvedené členské příspěvky pro Agrární komoru ČR ve výši do 60 000 Kč. Za každých dalších odvedených 60 000 Kč vzniká nárok vždy na jednoho delegáta.

2) Počet delegátů na sněm se určí podle výše ročního členského příspěvku stanoveného na základě uzavřené dohody v termínech podle čl. 4 odst. (3) a zaplaceného za rok předcházející roku konání sněmu.


Článek 6
Závěrečná ustanovení


1) Příspěvkový řád regionální agrární komory schválí shromáždění delegátů regionální agrární komory tak, aby byl v souladu s příspěvkovým řádem Agrární komory ČR.

2) Podklady pro smlouvy a návrhy smluv podle čl. 4 odst. (2) zpracuje úřad Agrární komory ČR na základě údajů z okresních nebo regionálních agrárních komor a společenstev podle článku 1 odst. (6) a (7) do 30 dnů od předložení návrhů rozpočtů okresních nebo regionálních agrárních komor a společenstev.

3) Dodržování příspěvkového řádu kontrolují dozorčí rady okresních nebo regionálních agrárních komor, společenstev a dozorčí rada Agrární komory ČR. Nedodržení příspěvkového řádu se posuzuje jako neplnění základních členských povinností.

4) Ke dni 4. listopadu 2019 se ruší Příspěvkový řád Agrární komory ČR, schválený usnesením XX. sněmu Agrární komory ČR a potvrzený vládou ČR dne 26. června 2012, usnesením č. 473.

5) Příspěvkový řád byl schválen v úplném znění usnesením XXV. a XXVIII. sněmu Agrární komory ČR dne 16. března 2017 a dne 5. listopadu 2019 a nabývá účinnosti dnem jeho schválení.

6) Příspěvkový řád byl potvrzen vládou ČR dne usnesením č. 701/20.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., v. r.
prezident AK ČR
Ing. Pavel Veselý, v. r.
předseda dozorčí rady AK ČR

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2023 - AK ČR | vyroba-www.cz