Informace o posuzování členské základny organizace producentů a principu demokratické odpovědnosti

InfoDotaceSpolečná organizace trhu vloženo: 11. 02. 2019


V Praze dne 08. ledna 2019 - V souvislosti s rozsudkem Tribunálu Evropského soudního dvora (čtvrtého senátu) ve věci T-230/10 ze dne 6. března 2012 (dále jen „rozhodnutí ESD“) a na základě vyhodnocení dopadu uvedeného rozhodnutí ESD dochází k přenastavení provádění opatření organizací producentů v odvětví ovoce a zeleniny v rámci ČR.

V souladu s čl. 17 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 (dále jen „nařízení 2017/891“) došlo ke zpřesnění způsobu posuzování demokratického fungování organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů (dále jen „OP/NOP“) a zpřesnění definování, vzájemně personálně propojeného producenta, člena OP/NOP.


Demokratická odpovědnost v organizaci producentů nebo nadnárodní organizaci producentů
Členské státy stanoví podle čl. 17 odst. 2 nařízení 2017/891 maximální procentní část hlasovacích práv a podílů nebo kapitálu, kterou fyzická nebo právnická osoba může v organizaci producentů držet. Maximální procentní část hlasovacích práv a podílů nebo kapitálu musí být nižší než 50 % všech hlasovacích práv a než 50 % podílů nebo kapitálu.


Uvedená podmínka je pro ČR stanovena v § 4 nařízení vlády č. 318/2008 Sb. (dále jen „nařízení vlády“):„Výše podílu na hlasovacích právech všech členů organizace producentů může na jednoho člena činit nejvýše 20 %. Maximální výše podílu jednoho člena v organizaci producentů musí být nižší než 50 % podílů 7) všech členů v organizaci producentů.“


Ve smyslu rozhodnutí ESD však není dostačující vztahovat podmínku maximální procentní části hlasovacích práv na člena OP/NOP, ale je nutné posuzovat konkrétní fyzickou a právnickou osobu, která fakticky drží hlasovací práva daného člena.


Pro výpočet maximální procentní části hlasovacích práv, kterou může tatáž fyzická nebo právnická osoba v OP/NOP držet, je rozhodující pozice společníka/společníků (většinového vlastníka/vlastníků podílu společnosti, která je členem OP/NOP) nebo akcionáře (většinového vlastníka/vlastníků akcií společnosti, která je členem OP/NOP), neboť pouze společníci/akcionáři mají ve společnosti hlasovací práva.


Pokud se jako osoba, která drží hlasovací práva za člena OP/NOP, opakuje tatáž fyzická nebo právnická osoba (příp. skupina osob) ve vícero členech OP/NOP, potom se podíly sčítají.


Procentní část hlasovacích práv jednoho člena se vypočítá: 100 % / počet členů OP/NOP.


Současně se také posuzuje i statutární orgán člena OP/NOP, který jedná jménem obchodní korporace a kterému přísluší její obchodní vedení. I v jeho případě proto lze mluvit o určité rozhodovací pravomoci, jíž je nutno brát v úvahu při kontrole demokratického fungování organizace producentů. Princip demokratické odpovědnosti není dodržen, pokud statutárním orgánem několika členů organizace producentů bude stejná fyzická nebo právnická osoba.

Vzájemně personálně propojení členi organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů


Jedna ze základních podmínek pro uznání OP/NOP dle § 2 odst. 2 nařízení vlády je, že „… žadatel sdružuje ode dne podání žádosti nejméně 5 producentů, kteří nejsou vzájemně personálně propojeni.“


Za vzájemně personálně propojené producenty, členy OP/NOP se rozumí, když totožná fyzická nebo právnická osoba drží přímo nebo nepřímo většinový podíl nebo většinu akcií dvou nebo více producentů nebo kdy tatáž shodná fyzická nebo právnická osoba tvoří statutární orgán dvou nebo více producentů, případně kdy shodná fyzická nebo právnická osoba tvoří statutární orgán producenta a zároveň drží přímo nebo nepřímo většinový podíl jiného producenta.


Definování vychází opět ze závěrů rozhodnutí ESD, kde je uvedeno, že „členské státy nemohou, když kontrolují demokratické fungování určité OP, odhlédnout od totožnosti fyzických a právnických osob, které vlastní kapitál členů OP. Pokud se totiž neprovede takové ověření, mohla by se tatáž fyzická nebo právnická osoba, která vlastní značnou většinu nebo dokonce všechen kapitál několika členů OP, takže má nad těmito členy, a zejména jejich rozhodovacím postupem kontrolní pravomoc, skrýt za uvedenými členy.“


Podmínka sdružení nejméně 5 producentů, kteří nejsou vzájemně personálně propojeni, musí být splněna po celou dobu trvání uznání OP/NOP (§ 2 odst. 5 písm. a).
Pokud uznaná OP/NOP nesplňuje uvedenou podmínku, bude v nejbližší době na základě čl. 59 nařízení 2017/891 vyzvána k nápravě a bude jí stanovena lhůta až čtyř měsíců, která počíná datem doručení výzvy. Do doby než bude Fond informován o přijatých nápravných opatření, budou OP/NOP pozastaveny platby.


Pokud nedojde k přijetí nápravných opatření ve stanovené lhůtě, bude tato lhůta prodloužena maximálně na dvanáct měsíců a současně bude pozastaveno uznání. V tomto případě bude roční platba krácena 2 % za každý kalendářní měsíc, v němž bude uznání pozastaveno. Pozastavení uznání končí dnem, kdy kontrola ověří, že jsou podmínky pro uznání dodržovány.


Oddělení organizací producentů a mléka,
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1,
organizace.producentu@szif.cz

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz
Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


+420 296 411 180
sekretariat@akcr.cz
Mapa jak k nám

Cookies
Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz